METALE NIEZBĘDNE I TOKSYCZNE

Właściwością naturalnych ekosystemów, zarówno lądowych, jak i wodnych, jest przepływ energii i obieg materii. Działalność człowieka^w zakresie industrializacji i rolnictwa przyczyniła się do tego, że w procesy wymiany materii zostały, na niespotykaną skalę, włączone związki chemiczne, które ilościowo i jakościowo zmieniają naturalne procesy zachodzące w ekosystemach. Wraz z rozwojem cywilizacji środowisko naturalne, czyli środowisko warunkujące byt człowieka ulega dewastacji. Produkujemy wiele związków, które nigdy nie były naturalnymi składnikami naszej planety. Inne gromadzimy w miejscach, gdzie przyczyniają się do ogromnych spustoszeń środowiska, zarówno jego części abiotycznej, jak i biotycznej.

Tylko człowiek decyduje o rozmieszczeniu i zanieczyszczeniu środowiska metalami, które emitowane do atmosfery mogą przemieszczać się na znaczne odległości. Emisje te są wprawdzie roznoszone z prądami powietrza na całą kulę ziemską, lecz opadają przede wszystkim w pobliżu emitorów, skażając wokół nich gleby i wody. Metale są pobierane przez rośliny, które służą między innymi jako pokarm dla ludzi i zwierząt. Rośliny, będące pokarmem dla zwierząt, same są także wykorzystywane przez człowieka jako pożywienie. W organizmach drobnoustrojów, roślin, zwierząt i człowieka, w zależności od stężenia, metale wywierają określony wpływ. W niskich dawkach pełnią one w organizmie funkcję niezbędnych biokatalizatorów nazywanych mikroelementami. W wysokich stężeniach są czynnikiem zarówno chorobotwórczym, jak i w konsekwencji letalnym.

Metale to pierwiastki o charakterystycznym „metalicznym” wyglądzie, które pełnią w reakcjach chemicznych funkcję kationów i mają właściwości dobrych przewodników elektrycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>