Metale ciężkie

Metale ciężkie, jak kadm czy ołów, dobrze wiążą się z melaniną występującą w większej ilości u ludzi z ciemną karnacją skóry. We krwi ołów wiąże się z erytrocytami. Po pobraniu stężenie ołowiu wzrasta najpierw w tkankach miękkich, a potem dopiero przemieszcza się do kości. Mózg noworodków, szczególnie z obszarów silnie uprzemysłowionych, również może zawierać wysokie stężenia tego metalu, gdyż ma jeszcze słabo rozwiniętą barierę krew-mózg. Wrażliwość na ołów wzrasta ponownie w starszym wieku, gdyż następuje wtedy zaburzenie w odkładaniu się tego metalu w kościach.

Dalej

Nadmiar stresów

-7. Nadmiar stresów i nieprawidłowych nawyków, sytuacji konfliktowych czy stresorodnych jako przejaw narastania tempa życia, konfliktów międzyludzkich itp. zaburzeń mechanizmów adaptacyjnych organizmu, które nie nadążają z przy-stosowaniem się do zmieniających się warunków życia.

Głównymi czynnikami środowiskowymi, które oddziałują na organizm człowieka, są: klimat, zanieczyszczenia środowiska, czynniki psychiczne i sytuacje stresowe. Powodują one niszczenie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, w tym również podrażnienie i uszkodzenie błon śluzowych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego oraz skóry. Ułatwia to przenikanie do organizmu naturalnych alergenów, takich jak pyłki roślin, antygeny pochodzenia zwierzęcego, zarodniki grzybów, środki spożywcze itp.

Dalej

Wywoływanie w komórkach organizmu zaburzeń

-3. Wywoływanie w komórkach organizmu zaburzeń w zakresie replikacji i reparacji kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), odpowiedzialnego za jakość, kształt, budowę i kierunki rozwoju komórek. Powodowanie na tej drodze niekorzystnych, niekiedy dziedzicznych mutacji przez wpływ np. benzenu, ksylenu, toluenu, różnorakich rozpuszczalników organicznych, niektórych pestycydów, promieniowa- niajonizującego, mikotoksyn, organicznych związków rtęci, a więc tzw. środowiskowa mutageneza, czyli wyzwalanie w komórkach, pod wpływem czynników środowiskowych, niekorzystnych dla organizmu człowieka mutacji, tj. dziedzicznych zmian materiału genetycznego.

Dalej

Woda

Woda w decydujący sposób kształtuje skład i zdrowotność wewnętrznego środowis-ka człowieka, dlatego też woda pitna musi być wodą zdrową, tzn. roztworem czystym,

o korzystnym dla zdrowia składzie mineralnym, dobrym smaku i bez zapachu, pozbawioną toksycznych zanieczyszczeń chemicznych i drobnoustrojów chorobotwórczych.

Stężenie i wzajemne proporcje pierwiastków w organizmie pozostają w ścisłej zależności, pośredniej lub bezpośredniej, od stężenia ich zawartości i wzajemnych proporcji przede wszystkim w wodzie, ale także i w glebie.

Dalej

Tetracykliny

Wśród polipeptydów jedynym antybiotykiem dopuszczonym w Polsce jako środek przedłużający trwałość serów topionych jest nizyna.

Tetracykliny znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu ludzi i zwierząt, a ponadto mimo zakazu dodawane są do paszy w celu przyspieszenia wzrostu zwierząt hodowlanych oraz zwiększenia nośności kur. W związku z tak szerokim zastosowaniem wyłania się problem pozostałości tych antybiotyków w jajkach

Dalej

W owocach

przez bardzo pracowite pszczoły z nektaru wyssanego z dna wonnych kwiatów lub spadzi zebranej z aromatycznych gałązek leśnych. Pszczoły zbierając nektar czy spadź, testują je na własnym organizmie na zawartość związków toksycznych. Miód nie zawiera mocnych toksyn, gdyż w kontakcie z trucizną pszczoła ginie nie dolatując do ula. W związku z tym nie stosujmy trucizn w formie oprysków na pola, lasy i sady, a jeżeli jest to konieczne, to nie opryskujmy ich w okresie kwitnienia i pylenia przez pszczoły. Miód pszczeli zawiera węglowodany, białka, enzymy, hormony, witaminy, substancje mineralne, bakteriobójcze, zapachowe, barwniki naturalne. Charakteryzuje się wysoką aktywnością, ale dopiero po rozcieńczeniu z letnią przegotowaną wodą. Po upływie kilku godzin z glukozy uwalnia się nadtlenek wodoru, który przeciwdziała rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych. Miód należy do substancji chłonnych, dlatego nie powinno się go przechowywać w konwiach powleczonych emulsją ołowianą, lecz w szklanych naczyniach.

Dalej

Mięso i ryby

W zapobieganiu zatruciom pokarmowym istotną rolę odgrywa odpowiednie przeszkolenie personelu zatrudnionego w przetwórniach, sklepach spożywczych i zakładach żywienia zbiorowego. Zapobieganie zatruciom pokarmowym obejmuje szeroki zakres czynności, m.in. hodowlę zwierząt rzeźnych, ubój z zachowaniem zasad higieny, transport mięsa i jego produktów, uprawę owoców i warzyw, przetwórstwo spożywcze, handel. W postępowaniu zapobiegawczym należy uwzględnić dwie podstawowe zasady: niedopuszczenie do zanieczyszczenia żywności bakteriami chorobotwórczymi na żadnym etapie procesu produkcyjnego oraz uniemożliwienie namnażania się tych bakterii w surowcach, półproduktach i gotowych potrawach.

Dalej

PESTYCYDY A ZDROWIE

Pestycydy są związkami o dużej toksyczności, szkodliwie oddziałującymi na zdrowie i życie człowieka. Aby prawidłowo je stosować i bezpiecznie obchodzić się z nimi, należy przede wszystkim poznać ich działanie na organizm.

Niewielkie dawki pestycydów, wprowadzane do organizmu wraz z żywnością, nie wywołują na ogół widocznych objawów. Dopiero po pewnym czasie, na skutek ich nagromadzenia się i szkodliwego oddziaływania na układ nerwowy oraz narządy wewnętrzne, powodują potęgujące się niedomagania i dolegliwości. Jest to szczególnie niebezpieczny przebieg zatruć, gdyż często uchodzi uwagi lekarza i samych zainteresowanych. Niebezpieczeństwo zatruć potęguje się również dlatego, że przebieg i nasilenie objawów zależą nie tylko od właściwości substancji toksycznej, ale także od właściwości somatycznych organizmu, wieku, płci czy stanu zdrowia. Różne przyczyny zatruć wywołanych pestycydami, nieświadomość ich powstawania oraz trudności w leczeniu nakazują zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę.

Dalej

Pestycydy

Pestycydy to powszechnie stosowana nazwa chemicznych substancji stosowanych w rolnictwie, głównie chloro- i fosforoorganicznych. Dzielą się na trzy główne grupy: insektycydy, herbicydy i fungicydy.

Najbardziej popularny, o najszerszym zakresie działania, ale też najbardziej trwały w środowisku jest DDT – dichlorodifenylotrójchloroetan. Jego produkcja na świecie w 1963 roku wynosiła ponad 81 tys. ton. W Polsce w tym czasie zużyto 300-350 ton czystego gamma-heksachlorocykloheksanu (HCH), który już od wielu lat nie jest stosowany w rolnictwie. Pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w produktach żywnościowych nadal jednak stanowią zagrożenie dla zdrowia, co udowodniono w wielu doświadczeniach i pracach. Problem dotyczy przede wszystkim insektycydów, a zwłaszcza DDT, HCH, związków dienowych i pochod-

Dalej

Formaldehyd

składnikiem dymu tytoniowego. Formaldehyd wywołuje zaburzenie oczyszczania rzęskowego i przerost komórek gruczołowych dróg oddechowych. Wbudowuje się także do receptora „zmiatacza” i głęboko penetruje układ immunologiczny. U dzieci narażonych w mieszkaniach na wysokie stężenia formaldehydu częściej występuje astma oskrzelowa.

Problem jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych istnieje od dawna, chociażby z powodu obecności zarazków chorobotwórczych czy produktów spalania. W ciągu ostatnich dwudziestu lat problemy zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zwielokrotniły się na skutek stosowania tapet, farb, lakierów, wykładzin, impregnowanych mebli z płyty pilśniowej, które emitują do wnętrza pomieszczeń szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne. Substancje zanieczysz-czające powietrze w pomieszczeniach są rozmaite, a ich pochodzenie może być zarówno naturalne, jak i wynikać z działalności człowieka. Mogą to być lotne substancje organiczne, wśród których należy wymienić m.in. formaldehyd, produkty spalania (tlenki węgla, azotu, siarki), włókna mineralne, radon oraz zanieczyszczenia biologiczne (drobnoustroje i alergeny).

Dalej