Rozwój astmy

Zasadniczym elementem podatności na alergię u człowieka jest główny układ zgodności tkankowej (major histocompatibility complex – MHC) – zespół genów zlokalizowanych w ramieniu krótkim chromosomu pary 6, które mogą wpływać na ryzyko wystąpienia alergii. Istnieje ścisły związek między antygenem zgodności tkankowej (human leukocyte antigen – HLA) a atopią, są także przekonujące dane

o wpływie genów tego układu (HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ, -DP) na rozwój astmy. Taki wpływ udokumentowano także w przypadku genów czynnika martwicy nowotworów (tumor necrosis factor – TNF).

Wykazano lokalizację loci genetycznych odpowiedzialnych za dwa zasadnicze komponenty patogenezy astmy oskrzelowej: regulację poziomu IgE oraz reaktywność oskrzeli. Z badań epidemiologicznych wiadomo, że stężenie IgE, nadreaktyw- ność oskrzeli oraz astma są ściśle ze sobą skojarzone. Gen odpowiedzialny za regulację poziomu IgE jest dziedziczny w rodzinach razem z genem warunkującym nadreaktywność oskrzeli, co świadczy o bliskiej odległości loci genetycznych, warunkujących obydwie te cechy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>