Skażenia środowiska naturalnego

Skażenia środowiska naturalnego mają związek z umieralnością okołoporodową, porodami przedwczesnymi, ciężkimi wadami wrodzonymi, dystrofią wewnątrz- maciczną i chorobami układu oddechowego. W regionach uprzemysłowionych stwierdza się w środowisku podwyższone stężenia związków toksycznych, jak ołów, rtęć, kadm, dwutlenek siarki i tlenki azotu. Niektóre nowe materiały budowlane i przedmioty gospodarstwa domowego mogą wydzielać toluen i formalinę.

Stwierdzono, że w przypadku przekroczenia ustalonych norm zawartości po-szczególnych związków chemicznych może dochodzić do zaburzeń w układzie immunologicznym. Występuje obniżenie całkowitej liczby limfocytów T oraz T supresorowych, a także zmniejszenie zdolności proliferacyjnej limfocytów. Ponadto stwierdza się zwiększenie zawartości IgA, IgM, IgG i IgE w surowicy oraz zmniejszenie metabolizmu w neutrofilach.

W badaniach prowadzonych w Japonii wykazano prawie dwukrotny wzrost uczuleń na pyłki drzew cedrowych, związany ze znacznym zwiększeniem ruchu samochodowego. Podobny związek między stopniem zanieczyszczenia środowiska a wystąpieniem chorób alergicznych wykryto podczas badań w Szwecji i w Izraelu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>