Średnia zawartość sumy DDT

Średnia zawartość sumy DDT w mleku surowym wynosiła 0,65, w mleku spożywczym – 0,25, a w mleku sproszkowanym – 0,13 mg/kg tłuszczu, natomiast lindanu odpowiednio: 0,024, 0,04 i 0,03 mg/kg tłuszczu.

Pozostałości insektycydów sąpoważnym, ale nie jedynym problemem zanieczysz-czenia środowiska. Również wiele herbicydów utrzymuje się w glebie, gdzie przez szereg miesięcy zachowuje właściwości fitotoksyczne, stanowiące zagrożenie dla zbiorów i dla zdrowia człowieka.

Powoli ulegają rozkładowi i zalegają w glebie pochodne triazynowe oraz fenylomocznika. Pestycydy, zwłaszcza z grupy polichlorowanych węglowodorów, dzięki powinowactwu do związków tłuszczowych gromadzą się w organizmach w wielokrotnie większym stężeniu niż w wodzie czy w glebie. Zjawisko to nazywa siębiomagnifikacją. Toksyczne pozostałości chemicznych środków ochrony roślin przyczyniają się do powstawania zatruć przewlekłych, wywołanych małymi ich dawkami pobieranymi przez dłuższy czas. Powolne kumulowanie się tych substancji w organizmie powoduje, że zatrucia te przebiegają w postaci utajonej, nie dając objawów patologicznych przez wiele lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>