Trucizny

Trucizny, które dostały się do organizmu z pominięciem przewodu pokarmowego i wątroby, ulegają podobnym procesom przemian i wydalania jak trucizny dostające się drogą pokarmową, czyli przez usta.

Metabolizm pestycydów (środków ochrony roślin) w organizmie może przebiegać w dwóch fazach. Do pierwszej zaliczamy reakcje utleniania, redukcji i hydrolizy, do drugiej – reakcje syntezy, czyli sprzęgania. Reakcje pierwszej fazy mogą albo aktywować, albo inaktywować związek wprowadzony do organizmu, natomiast reakcje drugiej fazy zmierzają do unieczynnienia związku lub jego metabolitów, są zatem procesami detoksykacyjnymi. Istotny wpływ na szybkość metabolizmu związków obcych wywiera wiązanie z białkiem krwi. Substancja nie związana z białkiem nie ulega w warunkach fizjologicznych wydaleniu, ponieważ bez rozkładu na metabolity o mniejszej cząsteczce nie może opuścić łożyska naczyniowego. Powstanie kompleksów białko-substancja obca przedłuża czas przebywania związku w organizmie i jego działanie. Wiele związków chemicznych, a w tym również chemicznych środków ochrony roślin, może być przyczyną powstawania różnych schorzeń, a nawet zmian nowotworowych.

Przebieg zatrucia czy też działanie mutacyjne poszczególnych związków chemicznych zależą przede wszystkim od zdolności osobniczych organizmu do zobojętniania lub unieszkodliwiania trucizn. Osobnicza nadwrażliwość na określone związki czy też odporność decydują o przebiegu zatrucia. Do obecności większości związków chemicznych czy innych nieobojętnych substancji, jak pestycydy lub trucizny przemysłowe, organizm ludzki się nie przyzwyczaja. Przy powtarzających się kontaktach z tymi substancjami organizm staje się bardziej wrażliwy, a w przypadku przewlekłych ekspozycji – mniej odporny na ich niekorzystne działanie. Wiele dodatkowych czynników fizjologicznych może sprawić, że efekty szkodliwego działania związków toksycznych stają się bardziej wyraźne. Czynniki wpływające na przebieg działania trucizny w organizmie to przemęczenie, niedożywienie lub nieodpowiednia dieta (niedobór witamin, mikroelementów), stany chorobowe (schorzenia przewlekłe), nałogi (alkoholizm i nikotynizm), powodujące działanie toksyczne, wiek (młodociani i osoby w starszym wieku), płeć (kobiety w okresach fizjologicznie zmniejszonej ogólnej sprawności organizmu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>