Zgodności wiązki promieniowania

-1) warunków lokalowych pracowni i pomieszczeń z aparaturą rtg oraz zgodności wiązki promieniowania pierwotnego z wiązką świetlną w aparatach rtg wyposażonych w wieloszczelinowe przesłony głębinowe z celownikiem świetlnym,

-2) prawidłowości funkcjonowania wentylacji nawiewno-wyciągowej w pomiesz-czeniach, w których znajdują się aparaty rtg, oraz w ciemniach rentgenowskich,

-3) właściwego postępowania z odpadami promieniotwórczymi, 4) wykorzystywania dodatkowych osłon podczas wykonywania zdjęć, 5) przestrzegania terminów legalizacji sprzętu dozymetrycznego, stosowanego do kontroli środowiska pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>